Struktura organizacyjna urzędu

Oddział rolnictwa i środowiska
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-46
fax: (+48) 42 664-11-44
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Oddziału
Piotr Chabior
tel.: (+48) 42 664-11-46
pokój: 014B
Zadania:
 1. ocena skutków klęsk spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz potwierdzanie wystąpienia szkód przez Wojewodę na protokołach oszacowania szkód, sporządzonych przez komisje, ce-lem uzyskania pomocy przez poszkodowanych rolników,
 2. prowadzenie spraw z zakresu:
  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • planu wprowadzenia ograniczeń obrotu paliwami na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
  • planowania i udzielania dotacji związanych ze środowiskiem, przyrodą, rolnictwem, odpa-dami i turystyką,
  • przygotowywania i udzielania dotacji podmiotowej dla spółek wodnych,
  • pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • nadzoru i kontroli realizacji zadań zleconych gminom, związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
 3. realizacja zadań w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwie-rząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu,
 4. wydawanie opinii o osiągnięciu efektu ekologicznego i rzeczowego,
 5. ustalanie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użyt-kowej budynków mieszkalnych,
 6. wykonywanie obowiązków w stosunku do związków spółek wodnych w zakresie:
  • zatwierdzania oraz zmiany w drodze decyzji statutu,
  • sprawowania nadzoru i kontroli nad ich działalnością,
  • orzekania w drodze decyzji o nieważności uchwały organów zarządu,
  • rozwiązywania zarządu oraz wyznaczania osób pełniących obowiązki zarządu,  ustanawiania zarządu komisarycznego,
 7. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie:
  • ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych,
  • przyjmowania planów utrzymania wód,
  • ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich,
 8. uzgadnianie:
  • planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła i kontrola wprowadzonych   ogra-niczeń,
  • projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy, programów sporządzonych   przez   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
  • projektów aktów prawa miejscowego stanowionych na podstawie odrębnych przepisów przez organy niezespolonej administracji rządowej – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
  • rozstrzygnięć, w których urządzenia melioracji wodnych zostały wykonane na koszt Skarbu Państwa, publicznych środków wspólnotowych i innych środków publicznych,
 9. opiniowanie projektów planów gospodarowania wodami,
 10. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne związanych ze strefami ochrony bezpo-średniej i pośredniej ujęć wód,
 11. przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji działań zawartych w planach gospodaro-wania wodami na obszarze dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
 12. dokonywanie oceny i współpraca z Regionalnym Funduszem Pożyczkowym utworzonym w ramach struktury organizacyjnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 13. występowanie z wnioskiem o przyznanie transz środków finansowych pochodzących z re-zerwy celowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Weteryna-rii w Łodzi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz na dofinansowanie kosztów realizacji tych zadań,
 14. monitorowanie i weryfikacja rozliczeń ze Skarbem Państwa odstrzałów redukcyjnych zwie-rzyny będącej własnością Skarbu Państwa dokonanych w ramach uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz decyzji i zarządzeń starostów powiatów,
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach dotyczących zagospo-darowania wspólnot gruntowych,
 16. udział w komitetach konsultacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo wodne, innych zespo-łach doradczych powoływanych przez Wojewodę,
 17. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:
  • stwierdzenia przejścia urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód   w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • ustalania na żądanie poszkodowanego w drodze decyzji wysokości odszkodowania, w formie pieniężnej szkód nie będących następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawne-go albo zgłoszenia wodnoprawnego,
 18. kompleksowa obsługa:
  • zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przy udziale środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie in-frastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,
  • zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przy udziale środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Priorytetu 4, Poddziałanie 3 scalanie gruntów”,
  • zadań w zakresie przebiegu realizacji operacji objętych Pomocą Techniczną Programu Ope-racyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”,
  • Programu Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołów-stwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 poprzez rozliczanie zadań,
 19. sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie informacji dotyczących realizowanych     i za-kończonych Programów, a także prowadzenie i współuczestniczenie w kontrolach   w tym monito-rowanie wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli,
 20. współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej,
 21. współpraca z Państwową Strażą Rybacką w Łodzi oraz nadzór specjalistyczny nad Społeczny-mi Strażami Rybackimi poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane