Struktura organizacyjna urzędu

Oddział komunikacji i inwestycji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-12-13, 42 664-11-59
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Oddziału
Marcin Kaczmarek
tel.: (+48) 42 664-11-45
pokój: 423
Zadania:
 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia, ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem,
 2. nadzór nad kursami na kwalifikację wstępną, kwalifikację przyspieszoną, kwalifikację uzupełniającą oraz kursami okresowymi dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
 3. przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 4. prowadzenie spraw z zakresu:
  • nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego pielgrzymek i procesji o charakterze religijnym,
  • utrzymania i finansowania przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta,
  • przekazywania dotacji do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez uprawnionych przewoźników autobusowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 
  • przekazywania dotacji dotyczących nadzoru Marszałka Województwa nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
 5. poświadczanie danych z materiałów archiwalnych dotyczących egzaminów państwowych dla kierowców, 
 6. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez Wojewodę nadzoru nad starostami i marszałkiem województwa wynikającego z ustawy o kierujących pojazdami, 
 7. weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia instruktora doskonalenia techniki jazdy,
 8. prowadzenie ewidencji instruktorów doskonalenia techniki jazdy,
 9. obsługa prac Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach inwestycji drogowych przewidzianych ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych,
 10. obsługa zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych,
 11. obsługa zadań inwestycyjnych realizowanych i finansowanych z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej, zadań własnych oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: nadzór budowlany, straż pożarna oraz zadań bieżących w zakresie scaleń i wyceny gruntów,  
 12. kontrola inwestycji finansowanych z budżetu państwa z zakresu działania wydziału wraz z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu środków,
 13. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na finansowanie inwestycji z rezerw celowych i ogólnej, 
 14. współdziałanie z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi oraz prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 15. współpraca z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców,
 16. współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego;
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane