Struktura organizacyjna urzędu

Oddział administracji architektoniczno-budowlanej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-12-27, 42 664-12-55, 42 664-15-85
fax: (+48) 42 664-11-99
Pracownicy: znajdź pracownika

Opłata skarbowa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330).

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia).
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku,
 2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury- z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Niektóre zwolnienia od opłaty skarbowej:

 1. zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego,
 2. opłacie skarbowej nie podlega:
  • pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zjazdu z drogi,
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy. (193.79 KB)

Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy GETIN NOBLE BANK
Nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Uwaga!

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej winien mieć adnotację jakiej sprawy dotyczy.

Wzory wniosków w sprawach prowadzonych przez oddział administracji architektoniczno-budowlanej

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy m.in.:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na budowę, rozbiórek i zmian sposobu użytkowania obiektów i robót budowlanych:
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu, nie związanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad, wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych,
  • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
  • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
  • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.), z dróg krajowych
  • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.),
  • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, rozpoczęcia budowy lub robót podlegających obowiązkowi zgłoszenia w zakresie obiektów i robót budowlanych jak wyżej,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego oraz w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy dla robót i obiektów budowlanych, dla których została wydana przez Wojewodę decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane