Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-13-51, 42 664-13-40, 42 664-12-22, 42 664-16-45, 42 664-12-06, 42 6641330
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Magdalena Gawrysiak
tel.: (+48) 42 664-13-51
pokój: 340

Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat skarbowych:
Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 1. uzgadnianie, w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, projektów:
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • studium metropolitalnego,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • miejscowych planów rewitalizacji,
  • warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych przez organy samorządu gminnego,
 2. opiniowanie projektów:
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • studium metropolitalnego,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • planów zagospodarowania przestrzennego województw,
  • miejscowych planów rewitalizacji,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • lokalizacji linii kolejowej,
  • lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 3. opiniowanie pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z prawem uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących:
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji,
  • gminnych obszarów rewitalizacji,
  • miejscowych planów rewitalizacji,
  • audytu krajobrazowego,
  • studium metropolitalnego,
 4. prowadzenie rejestrów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz zbieranie informacji o innych opracowaniach planistycznych,
 5. zastępcze wykonywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programach zawierających zadania rządowe oraz zastępcze opracowanie audytu krajobrazowego,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:
  • ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych,
  • ustalania lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
  • ustalaniu lokalizacji linii kolejowych,
  • ustalania lokalizacji dróg krajowych i autostrad,
  • ustalania lokalizacji dróg powiatowych i gminnych w II instancji,
 7. prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
 8. prowadzenie postępowań i wydawanie postanowień w sprawie wymierzenia kary w przypadku nie wydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji,
 9. wprowadzanie obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wydawanie w tych sprawach zarządzeń zastępczych wojewody,
 10. współpraca z izbami samorządu zawodowego inżynierów architektów w zakresie architektury i gospodarki przestrzennej,
 11. współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane