Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Funduszy Europejskich i Desygnacji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-15-52
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Małgorzata Węgrzyn-Borkowska
tel.: (+48) 42 664-15-52
pokój: 229
Zadania:
 1. realizacja zadań w zakresie desygnacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020:
  • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych służących potwierdzeniu spełniania   kryteriów desygnacji przez instytucje zaangażowane w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020, 
  • analizowanie lub weryfikowanie, do celów prowadzonych kontroli, w zakresie   kryteriów desygnacji informacji, dokumentów i danych dotyczących RPO WŁ na  lata 2014-2020,
  • monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych i rekomendacji z kontroli,
  • weryfikacja sprawozdań oraz innych dokumentów potwierdzających stan realizacji  RPO WŁ na lata 2014-2020,
  • monitorowanie zgodności realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 z kryteriami  desygnacji na podstawie ustaleń audytu, kontroli i informacji publicznych,
  • obsługa Centralnego Systemu Teleinformatycznego w zakresie aplikacji SL2014, 
  • archiwizacja wszystkich dokumentów związanych z realizacją zadań oraz umożliwienie dostępu do tych dokumentów upoważnionym osobom lub organom,
 2. prowadzenie spraw w zakresie zadań wynikających z pełnienia przez Wojewodę Łódzkiego funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji RPO WŁ na lata 2007-2013:
  • analizowanie wyników kontroli przeprowadzonych w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013,
  • analizowanie informacji o nieprawidłowościach,
  • analizowanie kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ na lata 2007-2013,
  • monitorowanie i weryfikowanie dokumentów w procesie wygaszania realizacji perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach wykonywania przez Wojewodę zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla RPO WŁ na lata 2007-2013,
  • przygotowywanie i udostępnianie informacji, związanych z procesem certyfikacji,   podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych i ewaluacyjnych,
  • archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z certyfikacją RPO WŁ oraz  umożliwienie  dostępu do tych dokumentów uprawnionym osobom lub organom,
 3. prowadzenie spraw w zakresie zadań wynikających z pełnienia przez Wojewodę Łódzkiego funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR 2004-2006:
  • zamykania programu ZPORR 2004-2006 w województwie łódzkim,
  • odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
  • analizowania informacji o nieprawidłowościach,
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zapewnienia finansowania przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz sporządzaniem wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i środków europejskich w perspektywie finansowej  2014-2020,
 5. prowadzenie spraw z zakresu  obsługi operacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020, w tym: opracowywanie projektów porozumień, wnioskowanie o uruchomienie środków finansowych, prowadzenie monitoringu prawidłowości i terminowości zwrotów dotacji oraz refundacji dokonywanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego,
 6. prowadzenie kontroli projektów finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej,
 7. obsługa finansowa projektów własnych Urzędu realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane