Struktura organizacyjna urzędu

Oddział kadr
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: bud. C, pok. 112
tel.: (+48) 42 664-15-37, 42 664-16-52
fax: (+48) 42 664-11-29
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Kierownika
Piotr Kacprzyk
tel.: (+48) 42 664-15-37
pokój: C 112
Zadania:
 • prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy oraz spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kierowników jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie,
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przez Wojewodę powoływania i odwoływania kierowników jednostek administracji niezespolonej i innych jednostek organizacyjnych lub ich oddziałów terenowych realizujących zadania administracji rządowej,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, w tym z wykorzystaniem urlopów oraz prowadzeniem kontroli dyscypliny pracy,
 • prowadzenie rejestru pieczątek urzędowych oraz ich likwidacja,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, dotyczących pracowników Urzędu,
 • obsługa organizacyjno-biurowa komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie naboru do korpusu służby cywilnej oraz naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
 • sporządzanie sprawozdania Dyrektora Generalnego z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane