Struktura organizacyjna urzędu

Oddział inwestycji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Kierownika
Maciej Sadokierski
tel.: +48) 42 664-10-44
pokój: 423
Zadania:
 1. obsługa zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) polegających na budowie, przebudowie lub re-moncie dróg powiatowych lub dróg gminnych oraz budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, w tym w szczególności:
  • przeprowadzanie naboru wniosków - w tym ich ocena oraz zawieranie umów o dofinansowanie w ramach FDS,
  • przekazywanie i rozliczanie środków w tym wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dofinanso-wania,
  • przeprowadzanie kontroli zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie w ramach FDS,
  • prowadzenie rejestrów wniosków i umów o dofinansowanie  w ramach FDS,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych oraz mostowych,
  • sporządzanie list zadań rekomendowanych do uzyskania dofinansowania ze środków FDS,
  • obsługa prac Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie projektów  inwestycyjnych w ramach FDS,
 2. obsługa zadań inwestycyjnych realizowanych i finansowanych z budżetu państwa   w zakresie administracji rządowej, zadań własnych oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom sa-morządu terytorialnego w tym: nadzór budowlany, straż pożarna oraz zadań bieżących  w za-kresie scaleń i wyceny gruntów,
 3. kontrola inwestycji finansowanych z budżetu państwa z zakresu działania wydziału wraz   z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu środków,
 4. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na finansowanie inwestycji z rezerw celowych i ogólnej w tym obsługa zadań inwestycyjnych realizowanych  na podstawie ustawy o zasadach polityki rozwoju.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane