Struktura organizacyjna urzędu

Oddział komunikacji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Kierownika
Agnieszka Kulej
tel.: (+48) 42 664 -13-12
pokój: 012
Zadania:
 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia, ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem,
 2. nadzór nad kursami na kwalifikację wstępną, kwalifikację przyspieszoną, kwalifikację uzupeł-niającą oraz kursami okresowymi dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
 3. przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 4. prowadzenie spraw z zakresu:
  • nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, pu-blicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych  w stre-fach ruchu lub strefach zamieszkania,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego pielgrzymek i procesji o charakterze religijnym,
  • utrzymania i finansowania przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Łódź  im. Władysława Reymonta,
  • przekazywania dotacji do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez uprawnionych przewoźników autobusowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  • przekazywania dotacji dotyczących nadzoru Marszałka Województwa  nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz przeprowa-dzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
 5. poświadczanie danych z materiałów archiwalnych dotyczących egzaminów państwowych dla kierowców
 6. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez Wojewodę nadzoru starostami i marszałkiem województwa wynikającego z ustawy o kierujących pojazdami,
 7. weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia instruktora doskonalenia techni-ki jazdy,
 8. prowadzenie ewidencji instruktorów doskonalenia techniki jazdy,
 9. prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania przewozów autobusowych  na terenie woje-wództwa łódzkiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej w tym:
  • weryfikacja wniosków o objęcie dopłatą i o dopłatę  oraz zawieranie umów z organizatorami przewozów autobusowych,
  • przekazywanie i rozliczanie środków w tym wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dopłaty,
  • prowadzenie analizy zaangażowania środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadań własnych  organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie w ramach zawartych umów,
  • prowadzenie rejestrów wniosków i umów o dopłatę  w ramach Funduszu,
 10. współdziałanie z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi oraz prowa-dzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 11. współpraca z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców,
 12. współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane