Struktura organizacyjna urzędu

Oddział do spraw koordynacji świadczeń
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-74
fax: (+48) 42 664-10-88
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Anna Ściubak
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
 • wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 •  prowadzenie korespondencji z instytucjami zagranicznymi w zakresie wymiany informacji i podejmowania działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 •  wymiana informacji z instytucjami administracji publicznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • prowadzenie postępowania  oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 • prowadzenie postępowań mających na celu egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; oraz pośredniczenie w egzekucji świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
 • obsługa mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie udzielania informacji na temat koordynacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonywanych zadań w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane