Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Orzecznictwa
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-13-54, (+48) 42 664-13-77, (+48) 42 664-13-15
fax: (+48) 42 664-11-99
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Katarzyna Sudaj
tel.: 1354
pokój: 415
Zadania:

Zadania:
1.prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w stosunku do starostów w przedmiocie:

 • pozwolenia  na budowę,
 • pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania,
 • pozwolenia na rozbiórkę,
 • wejścia w teren w celu wykonania robót budowlanych,
 • sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych,
 • wznowienia postępowania,
 • bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania,
 • uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę;

2. prowadzenie postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę roli organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia.

Opłata skarbowa

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330).

Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy GETIN NOBLE BANK
Nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016


Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej winien mieć adnotację jakiej sprawy dotyczy.

Niektóre zwolnienia od opłaty skarbowej:
1. zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego,
2. opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane