Struktura organizacyjna urzędu

Zespół Audytu Wewnętrznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-04,42 664-13-76
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
Magdalena Wentel
tel.: (+48) 42 664-14-04
pokój: C 210

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz wykonywanie czynności doradczych w zakresie usprawniania funkcjonowania jednostki, a w szczególności:
1) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej jednostki, obejmująca:

 • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych i finansowych,
 • przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
 • zabezpieczenie mienia jednostki,
 • efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów jednostki,
 • wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
 • dostosowanie działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;

2) opracowywanie planu audytu na dany rok opartego na analizie ryzyka i przedstawienie przygotowanego planu do uzgodnienia i zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zgodnie z założeniami przekazanymi przez Ministra Finansów albo przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
4) sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
5) przeprowadzanie czynności doradczych na rzecz Wojewody oraz Dyrektora Generalnego.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane