Struktura organizacyjna urzędu

Oddziału katastru nieruchomości
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Tomasz Nowak
tel.: 1876
pokój: 303A
Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. uzgadnianie projektów modernizacji i projektów założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  2. przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych, w szczególności bazy danych   ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
  4. wyrażenie opinii, na wniosek starosty, o przygotowaniu gminy do przejęcia prowadzenia spraw należących do jego zadań i kompetencji,
  5. ustalanie, w drodze zarządzeń, gdy brak stosownych porozumień między wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) numerów porządkowych dla nieruchomości przyległych do ulic położonych na granicy gmin,
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie scalania i wymiany gruntów, dla których wojewoda w rozumieniu Kpa jest organem pierwszej i drugiej instancji,
  7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
  8. współpraca z organami administracji publicznej oraz Agencją Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównym Urzędem Statystycznym w celu przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do ich statutowej działalności.
 •  

   

   

   

   

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane