Struktura organizacyjna urzędu

Oddziału kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Klaudiusz Rembowski
tel.: 1868
pokój: 305
Kierownik
Klaudiusz Rembowski
tel.: (+48) 42 664-18-68
Zadania:
 1. kontrolowanie legalności i rzetelności działalności urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji  i kartografii, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości,
 2. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także we wdrażaniu projektów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie analiz i sprawozdawczości,
 3. nadzorowanie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
 4. kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
 5. nadzór merytoryczny nad realizacją zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz nad wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
 6. kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
 7. wydawanie dzienników praktyki zawodowej, na wniosek osoby zainteresowanej i prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej,
 8. zapewnienie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 9. prowadzenie narad koordynacyjnych służby geodezyjnej i kartograficznej w województwie łódzkim,
 10. prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wniosków spółdzielni mieszkaniowych dotyczących refundacji spółdzielniom mieszkaniowym uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości, czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane