Struktura organizacyjna urzędu

Oddział zdrowia publicznego
ul. Gdańska 73, Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

Adres do korespondencji:
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Zadania:

Lista numerów telefonów według zakresu działania Oddziału Zdrowia Publicznego.

Koordynator Oddziału Zdrowia Publicznego: 42 664 10 54

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 42 664 10 34; 42 664 10 35;
42 664 10 58

Statystyka medyczna: 42 664 10 72; 42 664 10 56; 42 664 10 68

Kontrole Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 42 664 10 32

Opiniowanie uchwał gminnych programów profilaktycznych/prowadzenie spraw związanych z realizacją programów dot. zapobiegania HIV/AIDS i ochrony zdrowia psychicznego:
42 664 10 33

Konsultanci Wojewódzcy w ochronie zdrowia/uzdrowiska: 42 664 10 57;

Specjalizacje - lekarze i lekarze dentyści oraz inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia: 42 664 10 37;  42 664 10 31

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych/IOWISZ: 42 664 10 51

Do zadań oddziału należy:

 •  prowadzenie spraw z zakresu:
  • rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dotyczącym podmiotów leczniczych,
  • sprawozdawczości, w tym statystycznej, dotyczącej ochrony zdrowia,
  • kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
  •  realizacji na terenie województwa łódzkiego krajowych, regionalnych i lokalnych programów w zakresie ochrony zdrowia w tym w szczególności dotyczących zapobiegania HIV/AIDS oraz ochrony zdrowia psychicznego,
  • przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w ramach ochrony zdrowia, w tym nadzór nad prawidłowością wykorzystania udzielonej dotacji,
  • nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa,
  • nadzoru i kontroli staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych w przepisach szczegółowych dotyczących tych zawodów,
  • doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym spraw związanych z kształceniem specjalizacyjnym,
  • kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze ochrony zdrowia,
  • kontroli wykonywania oraz dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych na ich podstawie orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa,
 • prowadzenie postępowań związanych z powoływaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich oraz obsługa organizacyjna konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia,
 • realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, dotyczących ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie narkomanii i alkoholizmu,
 • monitorowanie sytuacji w ochronie zdrowia oraz ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa,
 • realizacja zadań z zakresu oceny potrzeb zdrowotnych, w tym obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych,
 • obsługa Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi,
 • współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane