Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Kontroli Finansowej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-13-64, 42 664-15-79, 42 664-19-12, 42 664-16-33
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Michał Kontowt
tel.: (+48) 42 664-13-64
pokój: E 420
Zadania:

Do zakresu działania oddziału kontroli finansowej należy w szczególności:

 • opracowywanie planów kontroli finansowych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz jednostkach samorządu terytorialnego, ocena przebiegu ich realizacji,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Wojewodę, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, otrzymujących środki i dotacje z budżetu Wojewody,
 • przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z przeprowadzonych kontroli finansowych i informacji o wynikach kontroli, analiza nadsyłanych odpowiedzi (wyjaśnień),
 • opracowywanie okresowych ocen i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli finansowych,
 •  przygotowywanie projektów zawiadomień w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane