Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Planowania i Wykonywania Budżetu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-77
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Dorota Świder
tel.: (+48) 42 664-10-77, 42 664-12-36
pokój: E 336a

W oddziale są utworzone stanowiska do spraw z zakresu:

 • środowiska oraz budżetu zadaniowego,
 • rolnictwa, rybactwa i łowiectwa,
 • gospodarki mieszkaniowej oraz działalności usługowej,
 • transportu i ewidencji w systemie Trezor,
 • obrony narodowej oraz ewidencji i archiwizacji,
 • oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 • ochrony zdrowia oraz dochodów budżetu państwa,
 • pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
 • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, inspekcji handlowej oraz zmian w budżecie,
 • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki pozabudżetowej i dochodów własnych jednostek budżetowych,
 • wydatków majątkowych,
 • spraw administracji publicznej oraz spraw związanych z Unią Europejską, w tym w zakresie pozyskiwania środków z budżetu państwa na współfinansowanie zadań realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych.
Zadania:

Do zakresu działania oddziału planowania i wykonywania budżetu należy w szczególności:

 • opracowywanie zbiorczych materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej, przy współpracy z innymi wydziałami ŁUW w Łodzi oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, finansowanymi w ramach części 85/10 – województwo łódzkie,
 • opracowywanie propozycji podziału kwot określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, przy współpracy z innymi wydziałami ŁUW w Łodzi, państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi i nadzorowanymi przez Wojewodę Łódzkiego oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 • zawiadamianie jednostek podległych Wojewodzie Łódzkiemu i przez niego nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dochodów i wydatków, zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego, a wynikających z projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz ustawy budżetowej na dany rok budżetowy,
 • weryfikacja projektów planów finansowych i planów finansowych jednostek  podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Łódzkiego, pod kątem zgodności z kwotami wynikającymi odpowiednio z projektu ustawy budżetowej na rok następny oraz ustawy budżetowej na dany rok budżetowy,
 • przedkładanie propozycji zmian w budżecie w ramach uprawnień Wojewody Łódzkiego,
 • zawiadamianie dysponentów środków budżetu Wojewody Łódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego o zmianach w budżecie wynikających z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego,
 • przygotowywanie i weryfikacja (pod względem finansowym) projektów wystąpień Wojewody Łódzkiego w sprawach zwiększenia budżetu, przeniesień wydatków, udzielenia zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, we współpracy z wydziałami i właściwymi państwowymi jednostkami budżetowymi,
 • opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody, przy współpracy z innymi wydziałami ŁUW w Łodzi, państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi i nadzorowanymi przez Wojewodę Łódzkiego,
 • opiniowanie pod względem finansowym projektów porozumień zawieranych przez Wojewodę Łódzkiego,
 • wprowadzanie, nadzorowanie i zatwierdzanie w systemie TREZOR planu dochodów i wydatków części 85/10 – województwo łódzkie oraz zmian w budżecie.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane