Struktura organizacyjna urzędu

Dyrektor Generalny
Mirosław Suski
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: bud. A, I piętro, pok. 120
tel.: (+48) 42 664-10-25

Zadania:

Zadania, należące do zakresu działania dyrektora generalnego urzędu wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1111 ze zm.). Z art. 25 ust. 4 tej ustawy wynika, iż dyrektor generalny urzędu:

 1. zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:
 •  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez kierownika urzędu, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na podstawie ustaw,
 •  nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,
 •  występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu,
 •  ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
 • gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
 • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164),
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie,
 • (uchylony),
 •  zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
 •  zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
 1. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:
 • przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
 • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie;
 1. wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 2. wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika urzędu.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane