Struktura organizacyjna urzędu

Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-06
fax: (+48) 42 664-20-10
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Do zadań oddziału należy:

 • prowadzenie spraw z zakresu:
  • przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w ramach polityki społecznej, w tym nadzór nad prawidłowością wykorzystania udzielonej dotacji,
  • realizacji pomocy państwa w zakresie dożywiania,
  • ocen indywidualnych programów integracji osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • udzielania pomocy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i innych kataklizmów,
  • współpracy i nadzoru działalności organizacji pożytku publicznego,
  • Programu współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej,
 • dokonywanie, w zakresie właściwości oddziału, analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • obsługa zadań Wojewódzkiego Administratora Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
 • prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe i rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby Urzędu,
 • realizacja zadań dotyczących utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w jednostkach wykonujących zadania w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem,
 • współpraca z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane