Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Certyfikacja wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz Desygnacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wymagane dokumenty:

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z Instrukcja Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Zgodnie z Porozumieniem w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę Łódzkiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-90, 42 664-16-21
fax: (+48) 42 664-10-88
Miejsce składania wniosku:Pokój nr 240
Telefon:

+ 48 42 664-16-21

Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału ds. Certyfikacji i Kontroli:

 • Izabella Bednarska (42 664-11-93)
 • Elżbieta Gąsiorowska (42 664-10-95)
 • Robert Kaczorek (42 664-14-90)
 • Aleksandra Michniewicz (42 664-12-64)
 •  Anita Sanchez - Grońska (42 664-11-93)
 • Aneta Wojciechowska (42 664-10-95)
Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
 • •    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”
 • Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 (ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U. 2014 poz.1146 (ze zm.)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane