Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przeprowadzanie kontroli realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu zadań własnych gmin i powiatów m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, szkoły, szpitale
Dodatkowe informacje:

Kontrola przeprowadzana jest na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.
Kontrole przeprowadzane są w siedzibie jednostki kontrolowanej, oraz w miejscu realizacji inwestycji, a ich celem jest ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej pochodzącej z rezerw budżetu państwa.

Wymagane dokumenty:

Dokumentacja dotycząca zrealizowanych projektów, oświadczenia, wyjaśnienia

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Wg planu kontroli.
Protokół z kontroli sporządzany jest w terminie 15 dni roboczych od zakończenia kontroli.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-90, 42 664-16-21
fax: (+48) 42 664-10-88
Miejsce składania wniosku:Pokój nr 239
Telefon:

(+48) 42 664-16-21

Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału  Rozwoju Regionalnego i Inwestycji:

 • Katarzyna Czerwczak (tel. 42 664-11-52)
 • Andrzej Goliński (tel. 42 664-14-78)
 • Sebastian Rakowski (te. 42 664-11-52)
 • Małgorzata Zakrzewska (tel. 42 664-10-92)
Tryb odwoławczy:

Podmiot kontrolowany może zgłosić, na piśmie umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. 

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Regulamin Kontroli ŁUW w Łodzi
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę
 • Ustawa  z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Umowa z Beneficjentem
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane