Oddziały

Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-58, 42 664-17-68, 42 664-17-66
fax: (+48) 42 664-17-64, 42 664-17-61, 42 664-17-67
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Iwona Kozłowska
tel.: (+48) 42 664-17-13
pokój: 017, budynek E

Informujemy, iż Oddział Spraw Obywatelskich Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (wejście od ul. Komuny Paryskiej), budynek E (parter). Pokoje: 015-018, 025, 025A.

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • nadzór nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań określonych w ustawach:
  • prawo o aktach stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności,
  • o dowodach osobistych,
  • o zmianie imienia i nazwiska;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach: meldunkowych, dotyczących dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz udostępniania danych wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych;
 • prowadzenie spraw z zakresu obywatelstwa polskiego, w tym:
  • uznania za obywatela polskiego,
  • potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
  • nadania obywatelstwa polskiego, 
  • wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o repatriacji, w tym: koordynacja  procesu repatriacji na terenie województwa łódzkiego, działania związane z osiedlaniem się repatriantów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielaniem im pomocy finansowej z rezerwy celowej budżetu państwa, prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie potwierdzenia nabycia przez repatriantów obywatelstwa polskiego oraz uznania za repatrianta;
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu przez wyznaniowe osoby prawne osobowości prawnej oraz o organie uprawnionym do ich reprezentowania; wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych o utworzeniu, zmianie nazwy, zmianie siedziby, zmianie granic, połączeniu, podziale, zniesieniu odpowiednich jednostek organizacyjnych oraz o powołaniu i odwołaniu  osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
 • planowanie, monitoring i analiza wykorzystania środków budżetowych na zadania z zakresu spraw obywatelskich w zakresie nadzorowanym przez Wydział, wnioskowanie o uruchomienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozliczanie dotacji przydzielonych tym jednostkom;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, w tym: wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce;
 • wykonywanie zadań, wynikających z przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, obsługa Pełnomocnika Wojewody do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
 • nadzór nad weryfikacją praw wyborczych obywateli państw Unii Europejskiej, deklarujących udział w wyborach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli polskich deklarujących udział w wyborach na terytorium innych państw Unii Europejskiej;
 • wykonywanie zadań, wynikających z pełnienia przez wojewodę funkcji koordynatora delegowanego w dziale sprawy wewnętrzne, w zakresie uproszczenia wymogów dotyczących przedkładania niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zobacz także:
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane