Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Udostępnianie do wglądu Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego
Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:

(+48) 42 664-15-08

Podstawa prawna:

Art. 27, 28a i 28b ust.1a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.)

Uwagi:

Zbiory Dzienników bieżących i z lat ubiegłych są udostępniane do wglądu w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, kopie lub wydruki udostępniane są odpłatnie.

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli, bud. C, I p., p. 104a, tel. 42 664-1508,  e-mail: dziennik@lodz.uw.gov.pl.

Dzienniki od 2009 r. udostępniane są do wglądu i nieodpłatnego pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie: www.lodzkie.eu w zakładce Dziennik Urzędowy – Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego lub na stronie: http://dziennik.lodzkie.eu, a odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych, stosownie do wniosku zainteresowanego, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane