Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Dodatkowe informacje:

Ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają akty prawne wymienione w art. 13 ustawy:

 • Akty prawa miejscowego stanowione przez: wojewodę, organy administracji niezespolonej, sejmik województwa, organy gminy oraz powiatu
 • Statuty: związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych
 • Akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej
 • Wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego
 • Porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego lub między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej
 •  Uchwały budżetowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu: województwa, gminy i powiatu
 • Obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta, burmistrza, prezydenta oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy
 • Rozstrzygnięcia nadzorcze dot. aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Statut urzędu wojewódzkiego
 • Inne akty prawne, komunikaty, informacje, obwieszczenia i ogłoszenia, jeśli tak stanowią przepisy szczególne
Wymagane dokumenty:

Publikacja odbywa się na wniosek organu wydającego dany akt prawny. Wniosek w postaci elektronicznej podpisany elektronicznie przez uprawnioną osobę, wraz z dołączonymi aktami prawnymi w postaci dokumentów elektronicznych w formacie XML, należy przekazać Modułem Komunikacyjnym systemu komputerowego udostępnionego wszystkim wnioskodawcom przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

W przypadku orzeczenia sądu oraz protokołu terytorialnej komisji wyborczej d/s referendum, dokument należy przekazać  również w wersji papierowej na adres ŁUW Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli, wraz z wnioskiem o ogłoszenie.

Art.15 ust. 1, 4, 5, 6 ustawy.

Opłaty:-
Termin załatwienia sprawy:

W przypadku aktów prawnych, których zgodność z prawem oceniana jest przez Wojewodę Łódzkiego lub Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi – po upływie ok. 14 dni od daty wpływu aktu w trybie nadzoru.

 W przypadku uchwał budżetowych i sprawozdań z wykonania budżetu – sukcesywnie, z uwzględnieniem daty wpływu do publikacji.

W pozostałych sprawach – ok. 3 dni od daty wpływu do publikacji.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Miejsce składania wniosku:Wniosek należy kierować do redakcji za pośrednictwem Modułu Komunikacyjnego udostępnionego w tym celu wnioskodawcom.
Telefon:

(+48) 42 664-13-21

Osoba prowadząca sprawę:

Anna Siwińska – z-ca kierownika oddziału nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego

Tryb odwoławczy:

Odmowa publikacji następuje w przypadku braku podstaw prawnych do ogłoszenia danego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym – w formie:

 • Rozstrzygnięcia nadzorczego - w odniesieniu do aktów prawnych podlegających nadzorowi prawnemu Wojewody Łódzkiego,
 • pisemnej odmowy – w odniesieniu do pozostałych aktów prawnych.

Tryb odwoławczy - poprzez złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 poz. 296 ze zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz. 1699)

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane