Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Ocena legalności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem
Dodatkowe informacje:

W ramach oceny legalności przygotowywane są pisma na podpis Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli bądź Wojewody Łódzkiego:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, w którym organ nadzoru wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie, w sprawie podjętej przez nią uchwały.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania ze wstrzymaniem wykonania uchwały jednostki samorządu terytorialnego.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność uchwały jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wskazanie, iż uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa.
 • Wezwanie, kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego, do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach tych organów.
 • Skargę do sądu administracyjnego na uchwały jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:(+48) 42 664-11-10
Osoba prowadząca sprawę:Pracownicy oddziału nadzoru
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2001 r. Nr 23, poz. 2002, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806).
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane