Sprawy, którymi zajmuje się wydział

  • Komórka: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Lp.Nazwa sprawy
1.Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad właściwym przeprowadzaniem kontroli, zgodnie z planem kontroli, przepisami prawa i przyjętymi procedurami
2.Ocena legalności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem
3.Prowadzenie ewidencji aktów prawnych stanowionych przez kierownictwo urzędu
4.Prowadzenie nadzoru nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez właściwe organy w zakresie uprawnień przyznanych ustawami Wojewodzie
5.Prowadzenie rejestru organów samorządu terytorialnego
6.Prowadzenie spraw dotyczących tłumaczy przysięgłych
7.Prowadzenie spraw w zakresie ustalania, zmiany i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz ich określeń rodzajowych
8.Prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym przez Zespół ds. Egzekucji Administracyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
9.Prowadzenie spraw związanych z rejestracją związków międzygminnych
10.Prowadzenie spraw związanych z rejestracją związków międzypowiatowych
11.Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w podziale terytorialnym województwa w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz
12.Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w podziale terytorialnym województwa w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz
13.Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
14.Sporządzanie sprawozdania Dyrektora Generalnego
15.Sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków przez wydziały i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu, w tym wyznaczanie wydziału do załatwienia skargi lub wniosku
16.Udostępnianie do wglądu Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego
17.Udostępnianie nieodpłatne następujących zbiorów przepisów prawnych i ich aktualizacja
18.Wykonywanie obsługi prawnej Wojewody i Urzędu
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane