Wojewoda

Wojewoda Łódzki
Tobiasz Adam Bocheński
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: bud. A, I piętro, pok. 117
tel.: (+48) 42 664–14-03, 42 664-14-13
fax: (+48) 42 664-10-40

 

Tobiasz Adam Bocheński (ur. 15 grudnia 1987 r. w Łodzi)

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Sekretarz ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a w latach 2012-2016. Asystent i doradca wojewody łódzkiego w latach 2015-2017. Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego w latach 2017-2019.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim pełnił funkcje:

 • przewodniczącego Zespołu Kontrolnego przy Wojewodzie Łódzkim ds. oceny wykonania zadań wojewody łódzkiego za okres od 1 listopada 2007 do 30 listopada 2015 (2015-2016),
 • przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia anonimowej ankiety w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad etyki i przeciwdziałania mobbingowi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (2016),
 • przewodniczącego Zespołu przy Wojewodzie Łódzkim ds. organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi (2016-2017)

W marcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Cato's Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Autor artykułów naukowych poświęconych m.in. Edmundowi Burke'owi, Alexisowi de Tocqueville'owi, Isaiahowi Berlinowi, republikanizmowi, liberalizmowi i pluralizmowi wartości.


 

*****


 

Zadania:

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności:

 1. kontroluje wykonywanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów,
   
 2. kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,
   
 3. dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu oraz - w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach - koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań,
   
 4. zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
   
 5. reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,
   
 6. wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikające z odrębnych ustaw,
   
 7. współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,
   
 8. przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,
   
 9. wykonuje inne zadania przewidziane w ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane