Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego
Dodatkowe informacje:

Nadzór dotyczy zadań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, urzędy miast i gmin, sprawowany jest m.in. poprzez przeprowadzane kontrole merytoryczne

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z rocznym planem kontroli lub na wniosek strony

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

+48 (42) 664 20 07, 664 20 09

Tryb odwoławczy:

7 dni na złożenie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 140)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1284)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1293)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1160)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 114, poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 754)
 • Zarządzenie Nr 113/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane