Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
Dodatkowe informacje:

Każde wydanie zezwolenia jest poprzedzone wizytacją obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej jak również analizą dokumentów dołączonych do wniosku.

Po stwierdzeniu, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa, a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standard, Wojewoda Łódzki wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony

Wymagane dokumenty:
 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami, tj. dokumenty wskazujące, że budynek, w którym ma być prowadzony dom spełnia wymagania określone przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i budowlanymi,
 3. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
 4. w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych i osób fizycznych:
  • dokumenty potwierdzające status prawny tych podmiotów
  • informację o sposobie finansowania domu i nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała domem, oraz zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do kierowania domem,
 5. Poświadczony odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz informacje zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu osoby kierującej placówką
 6. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
 7. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenia właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzony dom, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Opłaty:

brak opłaty

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego załatwienie sprawy (wydanie zezwolenia) powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru w pomocy społecznej
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

(042) 664 20 03

Osoba prowadząca sprawę:

Beata Jabłońska, Marzena Smażek, Lidia Dworak, Maria Jóźwiak, Małgorzata Rybacka, Michał Bukowski, Maciej Chałupski, Maria Wolska-Prawda

Tryb odwoławczy:

Podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji złożyć odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

Podstawa prawna:

art. 22 pkt 3 , art. 57 ust. 3 oraz art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728), § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2008 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837), art. 104 kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Uwagi:

Zezwolenie na prowadzenie domu cofa się, jeżeli dwukrotnie przeprowadzona kontrola domu stwierdzi, że nie zostały wykonane zalecenia pokontrolne, których niewykonania można uzasadnić przyczynami obiektywnymi.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu, odmowa jego wydania lub cofniecie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane