Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Dodatkowe informacje:

Każde wydanie zezwolenia jest poprzedzone wizytacją obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej jak również analizą dokumentów dołączonych do wniosku.

Po stwierdzeniu, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa, a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standard, Wojewoda Łódzki wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony lub określony zgodnie z wnioskiem podmiotu.

Wymagane dokumenty:
 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom
 2. zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
 3. koncepcję prowadzenia palcówki
 4. informację o sposobie finansowania domu i nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała domem, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki,
Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy:W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie Wydział Polityki Społecznej, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym usytuowana jest palcówka. Wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest palcówka. Po stwierdzeni, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa, a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standard, Wojewoda Łódzki wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru w pomocy społecznej
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

(042) 664 20 03

Osoba prowadząca sprawę:

Beata Jabłońska, Marzena Smażek, Lidia Dworak, Maria Jóźwiak, Małgorzata Rybacka, Michał Bukowski, Maciej Chałupski, Maria Wolska-Prawda

Tryb odwoławczy:

Podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji złożyć odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

Podstawa prawna:

art. 22 pkt 3, art. 67, art. 69 oraz art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728), oraz § 2 rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę, art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Uwagi:

Zezwolenie na prowadzenie domu cofa się, jeżeli dwukrotnie przeprowadzona kontrola domu stwierdzi, że nie zostały wykonane zalecenia pokontrolne, których niewykonania można uzasadnić przyczynami obiektywnymi.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu, odmowa jego wydania lub cofniecie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane