Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Nadzór i przeprowadzanie kontroli realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne instytucje w formach stacjonarnych i w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
Dodatkowe informacje:

Kontrola przeprowadzana jest na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

Kontrole przeprowadzane są w siedzibie jednostki kontrolowanej, a ich przedmiotem jest stwierdzenie prawidłowości realizacji standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli w określonym zakresie.

Termin załatwienia sprawy:Protokół z kontroli sporządzany jest w terminie 30 dni od zakończenia kontroli
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru w pomocy społecznej
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Telefon:

(042) 664 20 03

Osoba prowadząca sprawę:

Beata Jabłońska, Marzena Smażek, Lidia Dworak, Maria Jóźwiak, Małgorzata Rybacka, Michał Bukowski, Maciej Chałupski, Maria Wolska-Prawda

Tryb odwoławczy:

Podmiot kontrolowany może zgłosić, na piśmie umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Podstawa prawna:

Zezwolenie na prowadzenie domu cofa się, jeżeli dwukrotnie przeprowadzona kontrola domu stwierdzi, że nie zostały wykonane zalecenia pokontrolne, których niewykonania można uzasadnić przyczynami obiektywnymi.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu, odmowa jego wydania lub cofniecie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane