Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności: w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, akceptacji indywidualnych programów integracji cudzoziemców oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
Dodatkowe informacje:

Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji. Pomocy udziela, na wniosek cudzoziemca, powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce jego miejsce zamieszkania. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała również z wojewodą i gminą w sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca. Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą.

Wymagane dokumenty:

Uzgodniony z cudzoziemcem przez powiatowe centrum pomocy rodzinie indywidualny program integracji oraz szczegółowy kosztorys realizacji programu.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Telefon:

(+48) 42 664-20-31

Osoba prowadząca sprawę:

Beata Sowińska

Podstawa prawna:

art. 22 pkt 5, art. 91- 95 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy (Dz.U. z 2015 r. poz.1058),

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz.U. z 2016 r. Poz.1837).

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane