Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2009
Dodatkowe informacje:
 1. Składanie wniosków przez Gminy województwa łódzkiego celem przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację programu,
 2. Podpisywanie porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Wójtem (Burmistrzem, Prezydentem Miasta),
 3. Monitoring Programu,
 4. Kwartalne sprawozdania z realizacji Programu
Termin załatwienia sprawy:do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:Do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem, Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Roosevelta 18, 90-056 Łódź
Telefon:

(+48) 42 664 20 11

Osoba prowadząca sprawę:

Anna Jarzyńska, Anna Gąsiorek

Podstawa prawna:

uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (j. t. M.P. z 2015 r. poz. 821)

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane