Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi wydziałami Urzędu w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
Dodatkowe informacje:

Osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego; zasiłek ten przyznawany jest niezależnie od dochodu, nie podlega zwrotowi i może zostać przeznaczony na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu; wniosek o przyznanie zasiłku, wraz z wymaganymi załącznikami, winien zostać złożony w ośrodku pomocy społecznej; do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy zbieranie zapotrzebowań z poszkodowanych gmin oraz występowanie z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie środków finansowych

Termin załatwienia sprawy:Zgodne z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Telefon:

(+48) 42 664-20-10

Osoba prowadząca sprawę:Beata Sowińska
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane