Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dodatkowe informacje:

Kontrola przeprowadzana jest na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

Kontrole przeprowadzane są w siedzibie organizatora a ich przedmiotem jest stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub schorzeń uczestników tych turnusów.

Wymagane dokumenty:
 1. zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano turnusy rehabilitacyjne,
 2. informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
 3. kopię oświadczeń organizatora turnusów,
 4. programy turnusów,
 5. informację o kadrze odpowiedzialnej za prawidłową realizację turnusów,
 6. kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
 7. inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.
Termin załatwienia sprawy:Protokół z kontroli sporządzany jest w terminie 30 dni od zakończenia postępowania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Telefon:

(042) 664 20 05

Osoba prowadząca sprawę:

Marzena Roczon - inspektor
e-mail: marzena.roczon@lodz.uw.gov.pl
Michał Mikina – sekretarz

Tryb odwoławczy:

Organizator ma możliwość zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń

Podstawa prawna:
 • art. 10d ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).
Uwagi:

Organizator, który nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych zostaje wykreślony z rejestru prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego i nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu do rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane