Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie kontroli ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
Dodatkowe informacje:

Kontrola przeprowadzana jest na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

Przedmiotem kontroli ośrodków jest w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwość zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

Wymagane dokumenty:
 1. aktualne zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków
 2. dokumenty dotyczące spraw objętych zakresem kontroli (np. umowy z innymi podmiotami jeśli ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych)
Termin załatwienia sprawy:Protokół z kontroli sporządzany jest w terminie 30 dni od zakończenia postępowania.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Telefon:

(042) 664 20 05

Osoba prowadząca sprawę:

Marzena Roczon - inspektor
e-mail: marzena.roczon@lodz.uw.gov.pl
Michał Mikina – sekretarz

Tryb odwoławczy:

Ośrodek ma możliwość zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń

Podstawa prawna:
 • art. 10d ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)
Uwagi:

ośrodek, który nie spełnia warunków określonych w Oozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych zostaje wykreślony z rejestru prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego i nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu do rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane