Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie kontroli w zakładach pracy chronionej
Wymagane dokumenty:
 1. informacje dotyczące organizacji zakładu pracy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej i przedmiot prowadzonej działalności, informacja o organizacji stanowisk pracy i warunków pracy),
 2. informacje dotyczące pracowników (wskaźniki zatrudnienia, ważne orzeczenia lekarskie, czas pracy pracowników niepełnosprawnych),
 3. informacje dotyczące zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (umowa z pielęgniarką oraz informacja o jej kwalifikacjach – prawo wykonywania zawodu potwierdzone zaświadczeniem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, umowa z NZOZ lub szpitalem na świadczenie specjalistycznej opieki medycznej),
 4. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
 5. ostatni protokół Państwowej Inspekcji Pracy.
Termin załatwienia sprawy:protokół z kontroli sporządzany jest w terminie 30 dni od zakończenia postępowania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Telefon:

(042) 664 20 05

Osoba prowadząca sprawę:

Marzena Roczon - inspektor
e-mail: marzena.roczon@lodz.uw.gov.pl
Włodzimierz Skowronek - starszy inspektor

Tryb odwoławczy:

Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Podstawa prawna:

art. 30, ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33)

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane