Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:System Informatyczny w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej – aplikacja SAC
Dodatkowe informacje:
 • Sprawozdanie GUS półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach (gminy i powiaty),
 • Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń - zadania zlecone i własne (gminy i powiaty),
 • Sprawozdanie dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne (SKŁ - ZDR) oraz na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (SKŁ – EMRENT) - (informacje półroczne i roczne),
 • Sprawozdanie dot. domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i mieszkań chronionych,
 • Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Sprawozdania jednorazowe – zlecone przez resort
Wymagane dokumenty:

Wypełnione wzory sprawozdań - informacji

Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy:od 10 do 25 dnia po okresie sprawozdawczym
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

(042) 664 20 11

Osoba prowadząca sprawę:

Bożena Wiśniewska, Katarzyna Madaj

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy statystycznych, objaśnień, co do sposobu ich wypełnienia oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 jest wydawane na podstawie delegacji zawartej w art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr.88, poz. 439, z póżn.zm.).

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane