Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowania odwoławczego w sprawach dotyczących ocen pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
Dodatkowe informacje:

Odwołanie od oceny pracy pracownika pedagogicznego placówki/ośrodka rozpatruje zespół oceniający powołany przez organ nadzoru.

W terminie 7 dni od dnia podjęcia przez zespół oceniający rozstrzygnięcia o ustaleniu nowej oceny pracy lub podtrzymaniu oceny pracy kwestionowanej przez pracownika pedagogicznego placówki/ośrodka organ nadzoru pisemnie wraz z uzasadnieniem podjętego rozstrzygnięcia powiadamia ww pracownika

Wymagane dokumenty:

Pisemne odwołanie od oceny pracy złożone przez pracownika pedagogicznego placówki/ośrodka za pośrednictwem dyrektora placówki/ośrodka, do organu nadzoru

Termin załatwienia sprawy:30 dni od dnia wniesienia odwołania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

(042) 664 20 08, 664 20 56

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Szczepańska – kierownik Oddziału ds. Społecznych,
e-mail:barbara.szczepanska@lodz.uw.gov.pl
Magdalena Sobczyk - Wierzbicka - inspektor wojewódzki
e-mail: magdalena.sobczyk-wierzbicka@lodz.uw.gov.pl
Robert Pipiński – inspektor wojewódzki
e-mail: robert.pipinski@lodz.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

decyzja zespołu oceniającego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 26 stycznia z 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2001 r., Nr 50, poz. 523 z późn. zm.)
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane