Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowania w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych
Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 22 pkt 3a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W związku powyższym, na podstawie przepisów art. 80a ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), a także Kodeksu postępowania administracyjnego, wydanie zezwolenia lub zezwolenia warunkowego na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej będzie prowadzony według następujących zasad:

 1. Podmiot prowadzący placówkę występuje do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej (wzór wniosku załącznik Nr 1), dołączając wymagane dokumenty (wykaz dokumentów załącznik Nr 2).
 2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Łódzkiego. W przypadku wydania zezwolenia lub zezwolenia warunkowego na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówka zostanie wpisana do Rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa łódzkiego.
 3. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym położona jest placówka.
 4. Zezwolenie na prowadzenie placówki wydaje się na czas nieokreślony.
 5. Podmiotowi prowadzącemu całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą, który nie osiągnął obowiązującego standardu, wojewoda wydaje zezwolenie warunkowe na czas realizacji programu naprawczego.
 6. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej: przestał spełniać warunki określone w ww. ustawie, przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5, nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 80a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) wojewoda:
  • wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki.
  • może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki, w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki (art. 129 ww. ustawy).
 7. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru placówek opiekuńczo–wychowawczych.
 8. Rejestr placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa łódzkiego prowadzi Wydział Polityki Społecznej.
 9. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Wymagane dokumenty:
 1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest położna placówka;
 2. Regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt;
 3. Dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu występującego z wnioskiem o wydanie zezwolenia; poświadczony odpis z właściwego rejestru*;
 4. Informacja o sposobie finansowania placówki*;
 5. Informacje o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*;
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała placówką*;
 7. Zaświadczenie, że osoba ta ze względu na stan zdrowia jest zdolna do kierowania placówką*;
 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
 9. Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;.
 10. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 11. Opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki**;
 12. Statut placówki lub jego projekt***.

Objaśnienia:

 • * dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 80a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz 728 z póżn. zm.)
 • ** dokumenty nie są wymagane w przypadku placówki rodzinnej, chyba że wojewoda po przeprowadzeniu wizytacji obiektu zażądać ich przedstawienia.
 • *** dotyczy podmiotów publicznych.
Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:30 dni od daty wpływu wniosku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:
 • Wojewoda Łódzki
  90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Wydział Polityki Społecznej
  90 – 056 Łódź, ul. Roosevelta 18
Telefon:

(042) 664 20 56, 664 20 08

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Szczepańska – kierownik Oddziału ds. Społecznych,
e-mail:barbara.szczepanska@lodz.uw.gov.pl
Magdalena Sobczyk - Wierzbicka - inspektor wojewódzki
e-mail: magdalena.sobczyk-wierzbicka@lodz.uw.gov.pl
Robert Pipiński – inspektor wojewódzki
e-mail: robert.pipinski@lodz.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, złożone za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz 728z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1455).
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane