Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu pomocy społecznej kierowanych do tut. Wydziału przez osoby fizyczne
Dodatkowe informacje:

Skargi, wnioski i listy interwencyjne w szczególności z zakresu przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, okresowych, celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagane dokumenty:

Skarga, wniosek, list interwencyjny lub podanie

Termin załatwienia sprawy:1 miesiąc, 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych
ul. Roosevelta 18
90-056 Łódź
I piętro pok. 101
Telefon:

+48 (42) 664 20 02

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168)
Uwagi:

Wojewoda nie załatwia spraw związanych z przydziałem i remontem lokali

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane