Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz akceptacja programów naprawczych
Dodatkowe informacje:

Kontrola i nadzór prowadzone są zgodnie z planem kontroli lub na wniosek organu prowadzącego oraz w związku ze złożonymi skargami.

Wymagane dokumenty:

Termin kontroli zgodnie z planem kontroli.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego od zaleceń pokontrolnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837 z 2005 r.)
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane