Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Wymagane dokumenty:
 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących tą działalność,
 2. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną,
 3. dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
 4. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 5. informacja o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób objętych tą działalnością,
 6. statut w przypadku jego posiadania,
 7. nazwa banku i numer własnego rachunku bankowego,
 8. programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów,
 9. opinia centrum pomocy właściwa dla siedziby wnioskodawcy.
Opłaty:

brak opłaty

Termin załatwienia sprawy:30 dni w przypadku złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami)
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:Wydział Polityki Społecznej,
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 18, III p., pok. 301
Telefon:

(042) 664 20 05

Osoba prowadząca sprawę:

Michał Mikina – sekretarz

Tryb odwoławczy:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Podstawa prawna:
 1. Art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33);
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)
Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia Wnioski on-line
 • Sprawa załatwiana w trybie on-line
Akty prawne
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane