Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych
Wymagane dokumenty:
 1. oferta podmiotu o przyznanie dotacji (wzór oferty stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego, Dz. U z 2005 r. Nr 44, poz. 427) wraz z innymi dokumentami określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
 2. sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (wzór sprawozdania stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, Dz. U z 2005 r. Nr 44, poz. 428) wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi realizację zadania.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Roosevelta 18
90-056 Łódź
(+48) 42 664 20 32, 42 664 20 09
Osoba prowadząca sprawę:

Joanna Wierzbicka, Elżbieta Chudy

Podstawa prawna:
 •  ustawa z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
Pliki do pobrania:
Wzory
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane