Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Kontrola przestrzegania obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy
Dodatkowe informacje:

Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, jednoosobowi przedsiębiorcy i inne instytucje oraz osoby fizyczne.
W ramach prowadzonych czynności kontrolnych może mieć miejsce m.in.:

 • dokonanie oględzin miejsc wykonywania pracy
 • badanie dokumentów objętych zakresem kontroli
 • sporządzenie niezbędnych ich kopii
 • przesłuchiwanie świadków
 • sprawdzanie tożsamości osób zatrudnionych, wykonujących inne prace zarobkowe, a także innych osób w celu ustalenia charakteru ich pobytu na terenie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzania kontroli
 • wykonywanie zdjęć fotograficznych i wykorzystywanie innych środków audiowizualnych do udokumentowania stanu faktycznego
 • przesłuchiwanie osób podejrzanych o naruszenie przepisów ustawy
 • dokumentowanie czynności kontrolnych z wykorzystaniem środków audiowizualnych
 • wykonywanie w celu przeprowadzenia kontroli czynności wstępnych, polegających na ustaleniu nazwy kontrolowanej jednostki, okresu kontroli oraz faktu przeprowadzania kontroli w kontrolowanej jdnostce przez inny organ kontrolny. Wykonujący czynności wstępne są obowiązani do okazania kontrolowanej jednostce legitymacji służbowej.
Termin załatwienia sprawy:Kontrola może być przeprowadzona w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki, a także w dniach wolnych od pracy lub poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli na terenie jednostki kontrolowanej przebywa osoba lub osoby wykonujące pracę.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Tryb odwoławczy:

Przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki może zgłosić na piśmie, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia jego otrzymania, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, przeprowadzający kontrolę jest obowiązany dokonać ich analizy, zbadać przedstawione dowody, ustosunkować się do zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić protokół (par 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.02.2006 r. wskazanego w podstawie prawnej)

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.02.2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 36 poz. 245)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane