Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dodatkowe informacje:

Nadzór dotyczy zadań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, sprawowany jest m.in. poprzez przeprowadzane kontrole merytoryczne

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z rocznym planem kontroli lub na wniosek strony

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

+48 (42) 664 20 07, 664 20 09

Tryb odwoławczy:
  • 14 dni na złożenie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym
  • dni na złożenie zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych
Podstawa prawna:

- Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2004 r. Nr 45, poz. 433)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 754)
- Zarządzenie Nr 113/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane