Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej
Dodatkowe informacje:

Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum;

status Centrum wojewoda nadaje w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku składanego w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia lub od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie statusu Centrum, zgodnie z art. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wniosek o przyznanie statusu Centrum zawiera:

 • nazwę instytucji tworzącej Centrum
 • informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności
 • przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi
 • planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej
 • program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej
 • przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje
 • dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum
 • dane o zakładanych efektach działania Centrum (planowana liczba osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji; planowana liczba osób, którym zajęcia w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia lub podjęciu działalności gospodarczej; planowana liczba osób usamodzielnionych ekonomicznie)
 • dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów reintegracji zawodowej i społecznej
 • dane o wysokości zasobów własnych instytucji poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum
 • dane o innych źródłach finansowania Centrum
 • projekt regulaminu Centrum

wniosek winien być zaopiniowany przez marszałka województwa

Termin załatwienia sprawy:zgodne z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:Kancelaria Główna Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Telefon:

+48 (42) 664 20 18

Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Szczygieł
e-mail: andrzej.szczygiel@lodz.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

zgodnie z Rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art.6a ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zmianami)

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane