Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sprawozdawczość
Dodatkowe informacje:

- Sprawozdanie GUS półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach (gminy i powiaty)

- Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń - zadania zlecone i własne (gminy i powiaty)

- Sprawozdanie z realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” (w części przyznawanej przez ośrodki pomocy społecznej)

- Informacja o dożywianiu uczniów szkół (kwartalna, półroczna, roczna)

- Sprawozdanie dot. opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (informacje kwartalne, półroczne, roczne)

- Sprawozdanie dot. Środowiskowych domów samopomocy i mieszkań chronionych

- Sprawozdania półroczne dot. zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (półroczne)

- Inne - zlecone przez resort

Wymagane dokumenty:

Wypełnione wzory sprawozdań - informacji

Termin załatwienia sprawy:10 i 15 dzień po okresie sprawozdawczym
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

+48 (42) 664-74-10

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane