Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuńczo – wychowawczych. Placówki opiekuńczo – wychowawcze i ośrodki adopcyjno – opiekuńcze podlegają obowiązkowi rejestracji art. 84 ust. 1a ww. ustawy.

Wymagane dokumenty:
 1. Regulamin organizacyjny placówki/ośrodka.
 2. Uchwała lub inny dokument o powołaniu placówki/ośrodka.
 3. Informacje o liczbie i kwalifikacjach osób zatrudnionych w placówce/ośrodku oraz spełnianiu przez nie wymagań określonych w § 31 § 37 i § 38 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455).
 4. Informacja o realizacji standardu wychowania i opieki oraz standardu usług świadczonych w placówce:
  1. całodobowej - § 4 - 7, § 27, § 34 cyt. wyżej rozporządzenia.*
  2. wsparcia dziennego - § 28 - 32, § 34 ww. rozporządzenia. *
 5. Informacja o zakresie zadań ośrodka zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1457).**
 6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku placówek/ośrodków niepublicznych.

Objaśnienia:

 • * dotyczy tylko placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • ** dotyczy tylko ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy:30 dni od daty wpływu wniosku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:
 • Wojewoda Łódzki
  90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Wydział Polityki Społecznej
  90 – 056 Łódź, ul. Roosevelta 18
Telefon:

(042) 664 20 08

Osoba prowadząca sprawę:

Robert Pipiński – inspektor wojewódzki
e-mail: robert.pipinski@lodz.uw.gov.pl

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz 728z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1455).
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1457 z późn. zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane