Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przyznanie (zmiana, uchylenie) statusu zakładu aktywności zawodowej
Wymagane dokumenty:

Nadanie statusu:

 1. wniosek organizatora adresowany do Wojewody Łódzkiego zawierający nazwę oraz siedzibę organizatora oraz adres zakładu,

  Wniosek powinien zawierać:
  • nazwę i siedzibę organizatora,
  • status prawny i podstawę działania,
  • statut organizatora określający cele i sposoby działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • adres zakładu oraz tytuł prawny do lokalu,
  • proponowaną liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu wraz z opisem ich niepełnosprawności i rodzaju proponowanej aktywności zawodowej,
  • plan działalności gospodarczej oraz program przysposobienia społeczno-zawodowego,
  • proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, wyrażoną jako wskaźnik procentowy najniższego wynagrodzenia,
  • proponowaną obsadę etatową zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji personelu, oraz wyliczone na tej podstawie proporcje, o których mowa w pkt 1,
  • preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776),
  • preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776), z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
  • plan pomieszczeń zakładu oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali, z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników oraz rodzajów ich niepełnosprawności,
  • projekt statutu i regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności.
 2. zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,
 3. decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP),
 4. aktualny odpis z rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 6. decyzja Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzająca, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 7. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne dotyczące opieki medycznej:
  1. aktualne umowy w zakresie doraźnej opieki medycznej,
  2. zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania zawodu wykwalifikowanego personelu medycznego, a w przypadku zawarcia umów cywilnoprawnych, dodatkowo - zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich lub lekarskich,
  3. aktualne umowy w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
  4. oświadczenia o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne, lub w wypadku nie zatrudniania osób niepełnosprawnych oświadczenie pracodawcy, o zapewnieniu ww. opieki i usług z chwilą ich zatrudnienia,
 8. informacja o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na cele określone zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy,
 9. opinia starosty

Zmiana decyzji:

 1. wniosek opisujący powstałą zmianę,
 2. załączniki, które dokumentują zaistniałą zmianę.

Uchylenie statusu:

 1. wniosek organizatora,
 2. półroczna informacja ze spełniania warunków określonych dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej.
Opłaty:
 1. Decyzja administracyjna, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego /zwolniona z tej opłaty jest decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym/ – 10 zł
 2. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organy administracji rządowej – 5zł
 3. Zaświadczenie – 17 zł

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu – GETIN BANK S.A.,
nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,
tytuł płatności: nazwa podmiotu, adres oraz rodzaj opłaty.

Termin załatwienia sprawy:30 dni w przypadku złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami)
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

(042) 664 20 05

Osoba prowadząca sprawę:

Marzena Roczon
e-mail: marzena.roczon@lodz.uw.gov.pl
Włodzimierz Skowronek

Tryb odwoławczy:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Podstawa prawna:
 • art. 28 i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r.
 • w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776)
Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia Akty prawne
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane