Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych i ośrodków adopcyjno - opiekuńczych
Dodatkowe informacje:

Ocenę pracy dyrektora placówki/ośrodka dokonuje się na wniosek dyrektora placówki/ośrodka,, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę/ ośrodek.

Wymagane dokumenty:
 1. ww. wniosek,
 2. ocena cząstkowa organu prowadzącego placówkę/ośrodek,
 3. ocena cząstkowa organu nadzoru,
 4. opinia zakładowych organizacji związkowych działających na terenie placówki/ośrodka
Termin załatwienia sprawy:w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

(042) 664 20 08, 664 20 56

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Szczepańska – kierownik Oddziału ds. Społecznych,
e-mail:barbara.szczepanska@lodz.uw.gov.pl
Magdalena Sobczyk - Wierzbicka - inspektor wojewódzki
e-mail: magdalena.sobczyk-wierzbicka@lodz.uw.gov.pl
Robert Pipiński – inspektor wojewódzki
e-mail: robert.pipinski@lodz.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

pisemny wniosek dyrektora placówki/ ośrodka o ponowne ustalenie oceny pracy skierowany do organu nadzoru w terminie 14 dni od dnia doręczenia oceny. Wniosek rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego złożenia zespół oceniający powołany przez organ nadzoru. W terminie 7 dni od dnia podjęcia przez zespół oceniający rozstrzygnięcia o ustaleniu nowej oceny pracy lub podtrzymaniu oceny pracy kwestionowanej przez dyrektora organ nadzoru pisemnie wraz z uzasadnieniem podjętego rozstrzygnięcia powiadamia dyrektora placówki/ośrodka.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 26 stycznia z 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2001 r., Nr 50, poz. 523 z późn. zm.)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane